شبهای شعر شراب آلود

شعر های خودم و دوستان اهوازي

خرداد 91
1 پست
بهمن 90
1 پست
دی 90
1 پست
خرداد 90
1 پست
مهر 89
1 پست
شهریور 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
بهمن 83
1 پست
دی 83
1 پست